top of page

REGULAMIN POLA BIWAKOWEGO W UŚCIU

 

   Szanowny Gościu!

Niezwykle miło jest nam Cię powitać na Polu Biwakowym "Słoneczne"  w Uściu.

Życzymy Ci więc byś czuł się jak u siebie. Jednocześnie będziemy wdzięczni za przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa- przepisów BHP i p/poż i stosowanie się do regulaminów obwiązujących na terenie Pola Biwakowego. Prosimy o poszanowanie otaczającej nas przyrody, dóbr materialnych oraz swoich sąsiadów.

Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem    

 

1.Wszystkie osoby przebywające na polu biwakowym zobowiązane są  zgłosić pobyt u właściciela pola biwakowego i dokonać opłaty.

2.W stosunku do osób, wobec których stwierdzono pobyt bez dokonania formalności meldunkowych i nie uiszczenia opłaty, właściciel pola biwakowego stosuje karę porządkową w wysokości kosztów pobytu za 2 doby wstecz.

3.Osoby przebywające na polu biwakowym zobowiązane są do przestrzegania regulaminu pola biwakowego oraz przepisów BHP i p/poż.

4.Osoby przebywające na polu biwakowym zobowiązane są do korzystania z własnych środków czystości.

5.Opłaty za pobyt na polu biwakowym ustala się każdego roku, stosownie do kosztów utrzymania pola biwakowego.

6. Osoby rezygnujące wcześniej z opłaconego pobytu nie mają prawa do zwrotu kosztów.

7. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 12.00

8.Osoby przyjmujące oraz wypożyczające sprzęt turystyczny odpowiadają za jego straty materialne.

9.Zabrania się rozpalania ognisk w miejscach innych niż do tego przeznaczone.

10. Na terenie pola biwakowego  należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 6:00 rano. Zabrania się  głośnego nastawiania radioodbiorników i telewizorów przez całą dobę z wyjątkiem organizowanych  imprez wcześniej zapowiedzianych, ogłoszonych i uprzednio uzgodnionych z właścicielem.

PAMIĘTAJ  NIE JESTEŚ JEDYNĄ OSOBĄ NA POLU BIWAKOWYM !

11.Korzystający z pola biwakowego zobowiązani są do utrzymania czystości.

12. Za przedmioty stanowiące własność  turystów pole biwakowe nie ponosi odpowiedzialności.

13. Osoby zakłócające spokój, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem  mogą być usunięte z ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

14. Pole biwakowe zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,  które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

15.Opuszczający teren zobowiązani są zostawić je czyste oraz rozliczyć się z właścicielem pola biwakowego z używanego sprzętu.

16.Osoby wjeżdżające samochodem na pole biwakowe i nie dokonujące meldunku zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wjazd.

17. Na terenie pola biwakowego obowiązuje opłata parkingowa, parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

18. Zabrania się  głośnego nastawiania radioodbiorników i telewizorów oraz rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Osoby używające grilli ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenia ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.

19. Przebywanie psów  na terenie ośrodka (z wyjątkiem plaży i kąpieliska) jest dozwolone. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować zwierzę (prowadzanie na smyczy i w kagańcu), stosować się do ogólnych wymagań  sanitarnych (sprzątać nieczystości) i posiadać aktualną książeczkę szczepień..

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 roku.

bottom of page